Archive for the ‘inwestowanie’ Category

Od czego rozpocząć inwestowanie na giełdzie

Inwestycje na rynkach finansowych są bardzo atrakcyjnym sposobem lokowania pieniędzy, jednak eksperci przestrzegają przed nieostrożnymi, nie przygotowanymi posunięciami na tym polu. Inwestorowi doradza się przemyślenie tego, jakie najlepsze rozwiązania są dla niego wskazane, ze względu na ilość finansowych zasobów, sytuację na rynkach czy nawet nasze predyspozycje psychiczne. Inwestowanie w akcje spółek giełdowych może być prowadzone w przynajmniej w kilku wariantach. Można w tym celu założyć rachunek w domu maklerskim i samemu decydować o transakcjach, biorąc całą odpowiedzialność za siebie. Innym wyjściem jest przynajmniej częściowe przekazanie tej odpowiedzialności domowi maklerskiemu lub też całkowite powierzenie swoich pieniędzy przeznaczanych na inwestycje jednemu z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Zawsze jednak inwestycje giełdowe wymagają posiadania pewnego minimum wiedzy o funkcjonowaniu rynków finansowych. Dobrze jest przemyśleć odpowiednią strategię, wybrać wariant inwestycyjny, który zapewni dywersyfikację portfela czyli zmniejszenie ryzyka. Eksperci zalecają samodzielnym, indywidualnym inwestorom opanowanie tajników analizy giełdowej w dwóch podstawowych opcjach, analizy fundamentalnej i technicznej. Znajomość tych praw rozszerza się wraz z zakresem naszego zaangażowania.

Forex rynkiem ryzyka

Za jedno ze świętych przykazań inwestycji finansowych uważa się często dywersyfikację ryzyka, które według rożnych interpretacji ma przede wszystkim oznaczać kupno rozmaitych papierów wartościowych na wielu rynkach. Dzięki temu dochodzi do zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, gdyż przynajmniej w teorii inwestor zachowuje pewien balans pomiędzy akcjami spółek notujących wzrosty a spadkami wywołanymi niespodziewanym kryzysem w innych branżach. W takim portfelu inwestycyjnym wyjątkową pozycję mają inwestycje ulokowane na rynku walutowym, z którymi wiąże się wysoki poziom ryzyka przy możliwie wysokiej stopie zwrotu. Bez wątpienia jednak inwestycje na rynkach walutowych takich jak Forex doradzać można głównie tym bardziej odważnym inwestorom, skłonnym nie tylko do ryzyka, ale i wręcz hazardu. Powodem tego jest to, że rynek ten w istocie jest oparty na spekulowaniu, bez tego elementu nie mógłby funkcjonować. Z zasady rynek walutowy jest tak skonstruowany, że nie tylko handluje się na nim walutami, ale tworzy kurs walutowy, którego notowania stają się przedmiotem transakcji. Forex w znacznej mierze opiera się na przyjmowaniu zakładów dotyczących kursu walut. Dodatkowo waluty jako przedmiot obrotu występują w parach. To giełda z najbardziej płynnymi aktywami, co może być tak zaletą jaki wadą.

Inwestycje w obligacje

W niespokojnych czasach w cenie są inwestycje uważane za bezpieczne, a więc przewidywalne i stabilne. Do takiego rodzaju inwestycji należą obligacje, czyli papiery dłużne emitowane przez państwa, prywatne firmy czy samorządy terytorialne. Dla podmiotów emitujących obligacje jest to sposobem na zdobycie kapitału, pieniędzy na inwestycje czy też załatania dziury budżetowej. Tak się dzieje w przypadku obligacji Skarbu Państwa, które finansują spłatę innych należności. Emitent sprzedając obligacje zaciąga dług u kupujących je kontrahentów. W przypadku obligacji emitowanych przez polski Skarb Państwa do kupna mogą przystąpić dwie kategorie inwestorów. Pierwsza to inwestorzy o statusie osób fizycznych, czyli inwestorzy indywidualni, a obligacje określane są jako oszczędnościowe. Emitowane są co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie odpowiadającej wartości nominalnej (100 zł). Obligacje z drugiej puli dostępne są dla wszystkich bez ograniczeń na rynku wtórnym i można nimi handlować na giełdzie. Obligacje różnią się czasem trwania i oprocentowaniem. Czas ich wykupu to zwykle 2, 4 i 10 lat, a w przypadku obligacji rynkowych możliwe są inne warianty, jak obligacje 3 letnie. Papiery te różnią się oprocentowaniem, które jest zwykle tym większe, im dłuższy jest okres ich wykupu, a gwarantem jest państwo.

Giełda jest dla wytrwałych

O inwestycjach giełdowych i o tym, jak odnieść sukces na giełdzie napisano już grube tomy poradników, powstało wiele szkoleń i kursów, które mają zrobić z przeciętnego gracza prawdziwego rekina giełdowego. Doświadczeni inwestorzy giełdowi zalecają jednak chłodne i racjonale podejście, przyznając, że nie ma sprawdzonych metod gwarantujących, że angażowanie się w grę na giełdzie zawsze prowadzi do spektakularnych zysków. Eksperci uważają, że zbyt często zapomina się o podstawowych zasad inwestowania na giełdzie, nie uwzględnia się odpowiednich strategii inwestycyjnych. Przede wszystkim giełda jest częścią rynków finansowych, coraz bardziej skomplikowanych w swojej strukturze, które powiązane są bezpośrednio lub przez inne instrumenty z gospodarką światową i rynkami lokalnymi. A te z kolei są nieprzewidywalne choćby z powodu cyklicznych wzrostów i spadków koniunktury. Nie da się skutecznie prognozować tego, jak będą zachowywały się rynki choćby dlatego, że to ludzie odpowiadają za wybory, które te rynki kształtują. A za ludzkimi decyzjami stoją och emocje, co sprawia, że działania ludzi są nieprzewidywalne. Ten prosty fakt często umyka inwestorom, którzy widzą tylko tabelki i wykresy, analizę techniczną lub fundamentalną, a zapominają o podstawach funkcjonowania rynków i ich mechanizmach.

Obligacje to opcja na trudne czasy

Inwestorzy ostrożnie lokujący swoje środki, niechętni wobec ryzyka inwestycyjnego związanego z giełdą czy rynkami walutowymi, szukają sposobów bezpiecznego pomnażania pieniędzy. Dlatego ich wybór często pada na papiery dłużne, czyli obligacje, które nazywane są najlepszą lokatą na niepewne czasy. Nie wszystkie obligacje są równie wartościowe pod względem zyskowności i bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Najlepiej wyceniane są obligacje emitowane przez Skarb Państwa określonego kraju, jednak należy wystrzegać się obligacji państw uznawanych za niewypłacalne, z powodu słabej sytuacji finansowej i gospodarczej. Tak jest w przypadku choćby Grecji, której kłopoty wewnętrzne sprawiły, że papiery dłużne mają opinię niewiarygodnych. Stąd pojęcie obligacji śmieciowych, które oferowane są z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem, jednak obarczone są ogromnym ryzykiem, jako że ich emitenci mają niskie rankingi wiarygodności. Tego typu papiery przeznaczone są dla inwestorów spekulacyjnych, a wśród zwolenników obligacji jest takich zapewne niewielu. Dla tych najlepszym rozwiązaniem są obligacje oszczędnościowe emitowane przez polski Skarb Państwa. Dostępne są one w obiegu tylko dla inwestorów indywidualnych o statusie osób fizycznych, ponadto nie są oferowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

Giełda jako rynek dla inwestorów

Na rynku, jakim jest giełda papierów wartościowych, przedmiotem dokonywanych transakcji są akcje przedsiębiorstw, papiery dłużne, jak choćby obligacje skarbu państwa i przedsiębiorstw, a także instrumenty finansowe np. opcje. Z giełdą papierów wartościowych najmocniej kojarzone są akcje. Przez wielu inwestorów są one uznawane za najlepszą lokatę inwestycyjną pod względem możliwej zyskowności. Jednocześnie akcje spółek giełdowych zapracowały na powszechną opinię ryzykownych inwestycji, a to za sprawą dużej zmienności notowań giełdowych akcji. W dobie globalizacji ekonomicznej hossa na jednej z giełd w dowolnym miejscu świata, szczególnie tak dużych jak nowojorskie NASDAQ, powoduje spadki cen akcji notowanych na giełdzie warszawskiej czy jakiejkolwiek innej. System naczyń połączonych w światowej gospodarce powoduje, że kryzysy tak lokalne jak i światowe mocno odczuwalne są na giełdach, i na odwrót, krachy giełdowe wpływają na gospodarkę. Do tego dochodzi działalność spekulacyjna wielkich inwestorów indywidualnych czy korporacyjnych, przez którą zwłaszcza mniejsi gracze są bardziej narażeni na niestabilność rynku giełdowego i związane z tym ryzyko strat. Giełda nadal spełnia inną swą rolę, do której została powołana, pozostając dla przedsiębiorstw najlepszym źródłem pozyskiwania kapitału na rozwój.

Różnorodne narzędzi inwestycyjne

Osoba planująca rozpoczęcie inwestycji giełdowych, ma do wyboru wiele narzędzi inwestycyjnych. Są to akcje, obligacje, lokaty bankowe itd. Różnią się one stopniem ryzyka. Najbezpieczniejsze są lokaty bankowe, jednak nie przyniosą one inwestorowi spektakularnych zysków. W miarę stabilny zysk zapewniają obligacje, choć tu ryzyko jest już większe. Z największym niebezpieczeństwem wiąże się zakup akcji, ale może on też przynieść najwyższy dochód, oczywiście w przypadku odnoszenia na giełdzie sukcesów. Rozpoczęcie inwestowania w akcje musi być poprzedzone założeniem rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim. Debiutujący inwestor powinien przejrzeć oferty kilku takich instytucji, wybrać spośród nich tę, która najlepiej spełnia jego oczekiwania. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na takie kwestie, jak całkowite koszty założenia i prowadzenia rachunku w danym biurze, marże i prowizje za pośredniczenie w zleceniach, dostęp do dodatkowych usług itd. Trzeba pamiętać, że rachunek maklerski umożliwia kupno nie tylko akcji, ale także obligacji czy innych instrumentów inwestycyjnych. Za dodatkowe usługi oferowane przez biuro maklerskie naliczane są opłaty. Koszty rachunku uzależnione są od stopnia jego złożoności. Najprostsze kosztują do kilkudziesięciu złotych rocznie, z kolei te umożliwiające np. dostęp do bieżących notowań na giełdzie mogą kosztować nawet kilkaset zł rocznie.

Długoterminowe inwestycje na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie daje szansę na osiągnięcie w przyszłości dużo większych zysków niż w przypadku lokowania środków finansowych w bankach. Niestety, ta metoda wiąże się także z dużo większym ryzykiem. Dlatego osoba decydująca się zacząć inwestowanie na giełdzie, musi liczyć się z niebezpieczeństwem utraty całości lub części środków. Jednak są sposoby na zminimalizowanie ryzyka. Co prawda nie ma naukowych metod pozwalających ze stuprocentową pewnością przewidzieć zachowanie się spółek na giełdzie, można jednak zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu poprzez decyzję o inwestowaniu długoterminowym. Inwestycje trwające minimum trzy lata dają wyższą gwarancję pomnożenia funduszy. Im dłużej trwa ten okres, tym lepiej dla akcjonariusza. Inwestor przy wyborze spółek powinien zwrócić uwagę na kilka aspektów. Ważne jest przyjrzenie się temu, czy firma wypłaca regularnie dywidendy posiadaczom akcji i jakie są to kwoty. Ponadto należy zwrócić uwagę na sumę zwrotu z kapitału i wycenę firmy. Inwestor powinien zebrać informacje o planowanych działaniach firmy i ocenić, czy są one korzystne z punktu widzenia jej rozwoju w najbliższych latach. Przy wyborze spółek do inwestycji najważniejsze jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem, nieuleganie emocjom i postępowanie według własnej strategii, bez nadmiernego wsłuchiwania się w rady różnej maści specjalistów.

Bezpieczniejsze inwestowanie na giełdzie

Wiele osób decydujących się na inwestowanie na giełdzie, zastanawia się, w jaki sposób zminimalizować niebezpieczeństwo związane z tym sposobem pomnażania pieniędzy. Ryzyko związane jest z możliwymi spadkami cen wykupionych przez inwestora akcji czy obligacji. By je zminimalizować, nie należy inwestować całej kwoty w instrument giełdowy jednego rodzaju, np. akcje czy obligacje. Część pieniędzy warto ulokować w nieruchomościach czy na lokatach bankowych. Poza tym trzeba pamiętać, by nie przeznaczyć na inwestowanie całego posiadanego majątku. Jeśli ktoś zdecyduje się na debiut giełdowy, powinien zwrócić uwagę na to, by spółki, w które zamierza włożyć pieniądze, nie pochodziły z jednego sektora, np. chemicznego czy budowlanego. Wybierając spółki pochodzące z różnych branż zmniejsza się ryzyko utraty całej kwoty zainwestowanej na giełdzie w przypadku kryzysu w danym sektorze. Zachowanie poszczególnych spółek na przestrzeni lat nie jest możliwe do przewidzenia, jednak osoba, której szczególnie zależy na uniknięciu ryzyka ma do wyboru firmy-pewniaki, które są z reguły odporne na wszelkie kryzysy, a chwilowe spadki nie zagrażają im w istotny sposób. Za takie pewniaki uchodzą firmy z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Należy także inwestować w spółki zróżnicowane pod względem wielkości, bowiem zdarza się często tak, że przez jakiś czas wzrosty notują tylko duże przedsiębiorstwa, a innym razem wręcz przeciwnie – małe firmy.

Przemyślany zakup obligacji

Kupowanie obligacji właściwie w każdym momencie jest opłacalne, pod warunkiem, że dany inwestor myśli o długoterminowym lokowaniu pieniędzy. Ważny jest także wybór odpowiedniego rodzaju obligacji, który powinien być uzależniony od sytuacji na rynku. Osoba planująca zainwestowanie swoich pieniędzy na krótki okres, np. kilka miesięcy, powinna wybrać inny sposób pomnażania środków. Obligacje są bowiem obarczone pewnym ryzykiem, a zysk jest większy i pewniejszy, jeżeli inwestycja trwa przez co najmniej kilka lat. Ryzyko minimalizuje również fakt, że inwestorzy mają do wyboru różne rodzaje obligacji, wśród których mogą znaleźć te najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Obligacja to papier dłużny, potwierdzający zobowiązanie eminenta do wypłaty obligatariuszom w ustalonym terminie kwoty kapitału oraz odsetek. Najpopularniejsze na polskim rynku są obligacje Skarbu Państwa, ale emitentami są także samorządy czy firmy. Innym kryterium podziału obligacji jest termin ich wykupu. Drobny inwestor ma do wyboru obligacje, które zostaną wykupione w terminie od 1 do 10 lat. Ponadto obligacje mogą się różnić między sobą rodzajem oprocentowania. Na rynku funkcjonują obligacje z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W czasie gdy przewidywany jest spadek stóp, bardziej opłaca się decyzja o kupnie obligacji ze stałym oprocentowaniem.