Archive for Lipiec, 2013

Prawa przysługujące z akcji

Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu informacji, które mogą okazać się nam przydatne. Wśród nich znajdują się między innymi te, które dotyczą praw przysługujących z akcji. Generalnie prawa te dzieli się na dwa rodzaje. Wyróżnia się więc prawa majątkowe oraz prawa organizacyjne. Te ostatnie określa się również mianem korporacyjnych. Wśród praw majątkowych wyróżnia się prawo do dywidendy, prawo do udziału w podziale majątku spółki, kiedy ta będzie likwidowana oraz prawo poboru akcji nowej emisji. Prawo do dywidendy jest niezbywalne. Nie można więc akcjonariuszy go pozbawić na żadnej drodze. Nie można dokonać tego ani statutem ani stosowną uchwałą. Każdy bowiem akcjonariusz ma prawo do tego aby czerpać z zysków, które osiąga spółka. Podobnie jest z drugim prawem, które dotyczy udziału w podziale majątku spółki. Nie można go akcjonariuszy pozbawić ani na drodze uchwały ani za pomocą statutu. Również prawo poboru akcji nowej emisji jest niezbywalne. Przysługuje ono wszystkim akcjonariuszom. Praw korporacyjnych jest nieco więcej. Wskazuje się więc na prawo głosu, bierne prawo głosu, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawo do zaskarżania uchwał, które zostały uchwalone przez walne zgromadzenie, prawo do informacji udzielanych na walnym zgromadzeniu oraz prawo żądania naprawienia szkody.

Różne rodzaje akcji

Zanim przystąpimy do inwestowania na giełdzie powinniśmy wiedzieć jakie rodzaje akcji możemy wybrać. Wskazuje się obecnie na kilka ich rodzajów. Wyróżnia się więc akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie. Akcje imienne wiążą się ze wskazaniem w dokumencie akcji osoby (fizycznej lub też prawnej), której przysługują określone uprawienia związane z posiadaniem akcji. Tego rodzaju akcje bardzo często znajdują się w posiadaniu na przykład prezesów dużych spółek. W przypadku akcji na okaziciela uprawnienia przysługują wszystkim, którzy dane akcje posiadają. W wypadku akcji na okaziciela najpierw należy wnieść pełną wpłatę za akcje a dopiero wtedy otrzyma się wszystkie wymagane dokumentu. Jeżeli kupimy takie akcje to spółka akcyjna wyda nam imienne świadectwo tymczasowe. Warto zaznaczyć, że jeżeli zdecydujemy się na zakup akcji imiennych to mamy pełne prawo do żądania aby akcje te zostały zamienione na akcje na okaziciela. Możliwe jest również żądanie aby kupione przez nas akcje na okaziciela zostały zamienione na akcje imienne. Akcje gotówkowe to akcje, które mają pokrycie pieniężne. Aby spółka mogła zostać zarejestrowana należy pokryć przynajmniej jedną czwartą wartości nominalnej jaką posiadają dane akcje. W przeciwnym razie nie zostaną one wydane.

O emisji akcji

Wśród zagadnień związanych z inwestowaniem na giełdzie znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi emisji akcji. Z pewnością warto poświęcić im przynajmniej kilka słów gdyż ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji. Jest to emisja założycielska oraz tak zwane kolejne emisje. Emisja założycielska ma związek z tworzeniem nowej spółki. To bowiem wtedy wydawane są akcje na drodze emisji założycielskiej. Aby akcje mogły zostać objęte należy złożyć oświadczenie, które ma formę aktu notarialnego. W oświadczeniu tym musi znaleźć się zgoda akcjonariusza na zawiązanie spółki. Trzeba w nim również zawrzeć statut spółki. Akcjonariusz wyraża również zgodę na objęcie akcji. Trzeba pamiętać, że w akcie takim znajdują się określone dane osoby oraz informacje, które dotyczą liczby oraz rodzaju akcji. Zawiera się w nim również cenę emisyjną akcji oraz ich wartość nominalną a więc informacje o naprawdę wielkim znaczeniu. Kolejne emisje mają z kolei miejsce wtedy, kiedy następuje podwyższenie zakładowego kapitału. W tym przypadku spółka istnieje więc już od jakiegoś czasu. Tutaj mamy do czynienia z zapisami na akcje za pomocą specjalnego formularza. Udostępniany jest on przez władze spółki. W tym wypadku również muszą znaleźć się ściśle określone informacje takie jak na przykład wartość nominalna akcji.

Kilka słów o akcjach

Rozmawiając o inwestowaniu na giełdzie trzeba zacząć od kwestii najbardziej podstawowych a więc omówienia tego, czym są akcje. Terminem tym określa się papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa dwojakiego rodzaju: majątkowe oraz niemajątkowe. Prawa te są wynikiem tego, że akcjonariusz bierze udział w spółce akcyjnej. Aby akcja została uznana przez prawo musi zostać spisania na piśmie. Muszą w niej zostać również zawarte określone rodzaje danych. Przede wszystkim musi znaleźć się w niej nazwa firmy, ale również siedziba spółki. Akcja nie będzie ważna jeżeli nie znajdą się na niej dane dotyczące sądu rejestrowego i numeru, który został spółce nadany. Z całą pewnością są to niezwykle ważne informacje. Na akcjach zamieszcza się również datę, która jest oznaczeniem dnia zarejestrowania spółki. Nie może zabraknąć także daty wystawienia akcji. Na akcjach umieszcza się również ich wartość nominalną. Dodatkowo trzeba umieścić serię oraz numer akcji a także informacje, które dotyczą wszelkich uprawnień szczególnych, które wynikają z faktu, że daną akcję zakupiliśmy. Jeżeli akcje mają charakter imienny to muszą na nich znaleźć się również informacje dotyczące wysokości wpłaty. Na akcjach nie może również zabraknąć informacji dotyczących różnorodnych ograniczeń w przypadku gdyby właściciel akcji chciał nią rozporządzać.

Giełda Papierów Wartościowych

Jeżeli rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie to z całą pewnością powinniśmy pamiętać również o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to instytucja o charakterze publicznym. Jej celem jest zapewnienie możliwości obracania papierami wartościowymi przez tych, którzy są tym zainteresowani. Do papierów wartościowych zalicza się między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia jednak również obrót instrumentami finansowymi, które nie zaliczają się do papierów wartościowych. Są to między innymi opcje oraz kontrakty terminowe. Wszystkie zasady obrotu określone są przez obowiązujący wszystkich decydujących się na takie inwestowanie regulamin giełdy. Określone są również szczegółowe zasady obrotu giełdowego. Również Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad obrotem wszystkimi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na giełdzie. Wskazuje się również na szereg ustaw, które obrót ten regulują. Są to między innymi ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. Giełdę Papierów Wartościowych założył Skarb Państwa. Giełdą Papierów Wartościowych zarządzają Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Na czele Giełdy Papierów Wartościowych stoi prezes, którym obecnie jest Adam Maciejewski.

Czas trwania obligacji

Rozmawiając o obligacjach z całą pewnością warto poruszyć kwestie związane z czasem trwania obligacji. Z całą pewnością jest to jeden z ważniejszych terminów, który związany jest właśnie z obligacjami. Czas trwania obligacji określa się również mianem duracji obligacji. Jeżeli będziemy znali czas trwania obligacji to będziemy mogli wykorzystać go w wielu niezwykle ważnych dla nas celach. Przede wszystkim znajomość czasu obligacji daje nam możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem, które związane jest ze stopą procentową. Znajomość czasu trwania obligacji to również bardzo ważna informacja, która okazuje się być przydatna przy okazji inwestowania. Chcąc zarządzać swoimi środkami finansowymi również przydaje nam się wiedza dotycząca czasu trwania obligacji. Mianem czasu trwania obligacji określa się średni termin, w którym ma nastąpić wykup obligacji. Decydując się na kupno obligacji określonego rodzaju zawsze powinniśmy dowiedzieć się jaki jest czas ich trwania. Bez tej wiedzy wiele bowiem nie zdziałamy. Trzeba o to dokładnie dowiedzieć się również wtedy, kiedy chcemy uchodzić za naprawdę poważnych inwestorów, którzy znają się na rzeczy. W przeciwnym razie możemy zostać wzięci za prawdziwych amatorów, którzy nawet nie zadają sobie tyle trudu aby dowiedzieć się istotnych kwestii.

O podziale obligacji

Jeżeli rozmawiamy o obligacjach z pewnością powinniśmy również wspomnieć o tym jak one się dzielą. Obecnie wskazuje się na sześć rodzajów obligacji. Obligacje można dzielić z uwagi na następujące kryteria: rodzaj emitenta, okres wykupu, wartość nominalna i oprocentowanie obligacji, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli skoncentrujemy się na podziale obligacji z uwagi na rodzaj emitenta to wyróżnimy obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje podmiotów prawnych. Obligacje skarbowe określa się również mianem rządowych. To właśnie ten rodzaj obligacji jest emitowany przez Skarb Państwa. Obligacje komunalne określane są również mianem municypalnych. Ten rodzaj obligacji emitowany jest przez samorządy terytorialne. Obligacje podmiotów prawnych to ten rodzaj obligacji, który emitowany jest przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju. Z uwagi na okres wykupu obligacje dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz obligacje wieczyste. Obligacje krótkoterminowe to obligacje, które wykupywane są przed upływem roku. Obligacje średnioterminowe to ten rodzaj obligacji, które emitent zobowiązany jest wykupić nie wcześniej jak przed upływem roku i nie później jak po upływie pięciu lat. Obligacje długoterminowe wykupywane są po upływie lat pięciu.

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie

Jeżeli dysponujemy gotówką, którą chcemy zainwestować w nadziei, że uda się nam ją pomnożyć możemy zdecydować się na inwestowanie na giełdzie. Zanim jednak je zaczniemy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Jeżeli już zdajemy sobie z tego sprawę i nie obawiamy się straty możemy przystąpić do pierwszego kroku jakim jest rozpoznanie swoich potrzeb. Zanim wybierzemy biuro maklerskie powinniśmy porównać ze sobą oferty różnych biur. Dzięki temu znajdziemy taki pakiet, który będzie nam odpowiadał najbardziej. Kiedy pakiet i biuro mamy już wybrane możemy przystąpić do założenia rachunku inwestycyjnego. Otwarcia rachunku inwestycyjnego warto dokonać przez Internet. Cała procedura nie powinna trwać dłużej jak siedem dni. Na początku musimy się zarejestrować. Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz określany jakie usługi nas interesują. Następnie musimy podpisać umowę, którą biuro przesyła do nas pocztą. Zazwyczaj trzeba na nią czekać około dwóch dni. Jeżeli zależy nam na czasie możemy udać się do siedziby biura maklerskiego i tam podpisać umowę. Jeżeli umowa będzie podpisana otrzymamy identyfikator oraz specjalne kody dostępu do naszego indywidualnego rachunku. Kolejnym krokiem jest umieszczenie na koncie środków, które przeznaczone są na kupowanie akcji.

Dobrze ulokowane oszczędności

Posiadanie własnych oszczędności to z pewnością dobre zabezpieczenie na przyszłość. Im rezerwa finansowa jest większa, tym pewniej można się poczuć. Warto zbierać i odkładać pieniądze, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy pojawią się nieprzewidziane wydatki, jak również trudno przewidzieć czy stabilna sytuacja w pracy faktycznie dana jest raz na zawsze. Pieniądze warto cierpliwie odkładać, jednak warto dowiedzieć się też, w jaki sposób można na ich posiadaniu i inwestowaniu zarabiać. W zależności od posiadanego kapitału, warto się dowiedzieć też w jaki sposób można je korzystnie ulokować. Dość popularnym rozwiązaniem wydaje się zakładanie lokat bankowych. Z pewnością nie zarabia się w ten sposób pieniądze, jednak zysk jest pewny, a oszczędności umieszczone na lokacie są w pełni bezpieczne. Warto też zastanowić się, w co warto zainwestować. Być może dobrym pomysłem okaże się granie na giełdzie. Tu jednak najważniejsza jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Nawet przecież wprawnym spekulantom i graczom co jakiś czas może powinąć się noga, a wtedy z takim trudem gromadzone oszczędności zostają bezpowrotnie utracone. Sposobem na szybki zarobek może być również inwestowanie w waluty. Warto skusić również na prowadzenie konta w walucie obcej. Być może zgromadzone na nim środki z czasem zaczną coraz bardziej zyskiwać na wartości.

Jak dobrze inwestować pieniądze

Zaciskanie pasa cieszy się coraz większą popularnością, staje się nawet swego rodzaju modą. Oszczędzają przy tym nie tylko te osoby, które z trudnością wiążą koniec z końcem, ale również i ci, których stać na dostatnie i wystawne życie. Skromne, oszczędne i proste życie staje się swoistym ideałem. Dzięki oszczędzaniu przede wszystkim można zebrać na koncie bankowym konkretną pieniężną rezerwę, która z pewnością przyda się, kiedy pojawią się nieprzewidziane wydatki. Jednak warto też wiedzieć, że oszczędzanie to nie jedyny sposób, że zatrzymać na koncie pieniądze. Można również postarać się o to, żeby z posiadanych oszczędności również zacząć czerpać zyski. Warto na początek się zastanowić, gdzie można z zyskiem ulokować kapitał. Dobrym pomysłem może okazać się założenie lokaty, można również zacząć grać na giełdzie lub kupować i sprzedawać waluty. Osoby bardziej zamożne, które dysponują różnymi nieruchomościami, mogą również zacząć czerpać korzyści z wynajmu. Zarabianie na nieruchomościach i inwestowanie w mieszkania to świetny sposób na zamrożenie kapitału i czerpaniu z niego regularnych zysków. Opcja takiego zarobkowania dostępna jest jednak tylko dla bogaczy, który dysponują już bardzo dużymi oszczędnościami. Pozostali cierpliwie muszą zbierać odsetki, żeby również stopniowo pomnażać swoje oszczędności.